இந்த காலகடடத்தில் செவிலியர் படித்தோரின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளது. நாம் னைவரும் ஒரு நிலையான வேலை பார்க்க விரும்புகிரோம். இச் சூழ்நிலையில் எங்களுடைய நோக்கம் செவிலிய மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கும் வேலை வாய்ப்புகளையும் , அதை அடைய தேவையான பயிற்சியையும் கொடுப்பது தான் உங்கள் எண்ணங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றுக்கிரோம்

JIPMER Rishikesh BHEL
Goa Medical College AIMS Raipur
NITB Delhi ESI
DMER Indian Army Bhopal
PGIMER AIDS SSC
Jodhpur NIMHANS BSF
Patna MRB ECHS
MCH Gorakhpur SAIL